A U energia comercialitzam energia elèctrica a partir de fonts renovables i sense emissions de CO2 certificades al 100%, mantenint un compromís clar amb els nostres clients: extreure el major rendiment als nostres recursos, amb la menor despesa d'energia possible.

Com ho aconseguim:

  • Seguiment de factures: per poder tenir l'històric de consums i la seva comparativa constant entre els diferents períodes.
  • Facturació online: una forma més àgil i ràpida de conèixer cada factura, sent més respectuosos amb el medi ambient gràcies a una reducció del consum de paper.
  • Assessorament sobre la potència contractada: ajudam a adequar la despesa mínima a les necessitats reals de cada habitatge.
  • Disminució de consum: fent un ús assenyat i intel·ligent de la xarxa, aconseguim un estalvi d'energia important.
  • Atenció personalitzada, tant de forma presencial a les nostres oficines, com virtualment a través de la nostra pàgina web.

U energia té com a objectiu informar als consumidors i facilitar-los consells sobre estalvi energètic, mitjançant la incorporació d'informació a les factures i a través d'eines web. D'aquesta forma es pretén involucrar directament el consumidor, capacitant-lo per prendre mesures directes d'estalvi energètic.

A U energia assessoram als nostres clients en tots aquells aspectes que contribueixin a la reducció del seu consum d'energia.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència acredita l'ús d'energia 100% provinent de fonts renovables mitjançant les garanties d'origen. Des de l'any 2016, U energia, disposa de l'acreditació de comercializadora verda.


Les nostres tarifes fixes

Potència €/kW dia Energia €/kWh
P1 P2 P1 P2 P3
Plat del dia Sense impostos 0,081765 0,013214 0,269000 0,269000 0,269000
Amb impostos* 0,086283 0,013944 0,283862 0,283862 0,283862
A la carta Sense impostos 0,081765 0,013214 0,361238 0,290415 0,201881
Amb impostos* 0,086283 0,013944 0,381196 0,306460 0,213035

* S'han aplicat els impostos vigents segons normativa a 01/07/2022.

Mesures excepcionals preus electricitat - Factura mensual

La nostra tarifa variable*

Es tracta d'una tarifa amb preu variable cada mes, és a dir, l'energia i la potència contractades són a preu de cost, dependrà del preu del mercat de l'energia. A l'import de cada mes se li afegeixen únicament 5 euros + IVA (5,5 euros en total) en concepte dels serveis prestats per U energia.

Degustació Sense impostos Energia i potència a preu de cost + 5€ serveis prestats per U energia
Amb impostos** Energia i potència a preu de cost + 5,5€ (5€ serveis prestats per U energia + 0,5€ IVA)

* menys de 15 kW de potència contractada
** Aplicació d'impostos segons normativa vigent

Per a més informació consulta les nostres dades de contacte