Facturació dels nous peatges elèctrics

El Ministeri per a la Transició Ecològica i la CNMC han determinat una adaptació de l'estructura tarifària elèctrica a l'actual situació social i tecnològica. Amb aquests canvis es pretén incentivar l'autoconsum i l'ús del vehicle elèctric, així com desplaçar el consum cap a les hores barri, les de menor consum.

A partir de l'1 de juny de 2021 aquesta serà la normativa* que reguli la metodologia i els valors de càlcul dels peatges d'accés i càrrecs aplicables a tots els subministraments elèctrics del territori espanyol. Us deixem les principals claus per a entendre aquests canvis.

Estructura Tarifària

Els consumidors es classificaran de manera similar a la vigent. És a dir, principalment segons el nivell de tensió al qual es connecten a la xarxa i, en altres casos, en funció de la seva potència contractada. Mitjançant aquesta classificació es recaptaran els costos de distribució i transport de les xarxes separats, com a novetat, de la resta de càrrecs (altres costos relacionats amb aspectes regulats del sistema) publicats pel Ministeri per a la Transició Ecològica.

La nova metodologia reflecteix també els canvis recents en el mercat elèctric establint peatges específics per a autoconsumidors d'instal·lacions pròximes a través de xarxa, així com per a punts de recàrrega de vehicles elèctrics d'accés públic.

L'estructura quedaria com segueix:

En la taula anterior es pot determinar fàcilment quina nova tarifa tindrem assignada. Com a principal diferència respecte al que s'estableix actualment és que, tots els consumidors passaran a tenir diferents períodes tarifaris en funció de l'hora i del mes en què ens trobem. En el cas de les llars, tarifa 2.0TD, tindran assignats tres períodes d'energia i dues de potència.

Períodes horaris

Es pretén incentivar el consum en les hores de menor demanda del sistema, és per això que l'import dels peatges i càrrecs serà més econòmic en aquests períodes.

Subministres 2.0TD

La distribució tarifària per als subministraments 2.0TD serà la següent:

Subministres 3.0TD y 6.1TD

Les temporades assignades als subministraments 3.0TD i 6.0TD a Balears seran:

Les temporades assignades als subministraments 3.0TD i 6.0TD en Península seran:

Com es facturaran aquests peatges?

Facturació potència contractada

Multiplicarà el terme de potència per la potència contractada del client. Com a novetat per a totes les tarifes, excepte la 2.0TD, les potències contractades en els diferents períodes seran tals que la potència contractada en un període Pn+1 sigui sempre major o igual que la potència contractada en el període anterior Pn. Això suposa un canvi important per a les tarifes 3.0A que no els era aplicable fins ara.

Facturació per energia

Multiplicació del terme d'energia per l'energia consumida en el període corresponent.

Facturació per potència demandada

Per a les tarifes domèstiques en general tot continua igual. Els clients que no disposin de maxímetre no podran demandar més potència de la contractada perquè el seu comptador no ho permetrà.

En canvi, per a les tarifes domèstiques amb maxímetre i les 3.X que actualment es facturen amb la famosa “regla del maxímetre” es produeix el major canvi.

Per als punts de subministraments amb potència contractada inferior a 50kW s'aplicarà una facturació per excessos de potència del doble de la diferència entre la potència demandada i la contractada horària, al preu del terme d'excés de potència del peatge corresponent.

On:

FEP: Facturació en concepte d'excessos de potència.

tP: Terme d'excés de potència, expressat en €/kW, del peatge corresponent.

Pdj: Potència demandada en cadascun dels períodes horari p en què s'hagi sobrepassat Pcp, expressada en kW.

Pcp: Potència contractada en el període horari p, expressada en kW.

i: Nombre de períodes horaris dels quals consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent.

Per als punts de subministrament amb potència contractada superior a 50kW, el control de la potència es realitzarà com fins ara, mitjançant els mesuraments habitació horàries dels equips de mesura segons la fórmula següent

On:

FEP: Facturació en concepte d'excessos de potència.

KP: Relació de preus per període horari p, calculada com el quocient entre el terme de potència del període p respecte del terme de potència del període 1 del peatge corresponent.

tep: Terme d'excés de potència, expressat en €/kW, del peatge corresponent.

El terme de l'excés de potència, es determinarà de manera que, donat el perfil del consumidor mitjà de cada peatge, la facturació d'accés que resulti de l'optimització de les potències sigui equivalent a la facturació d'accés que resultaria de considerar les potències contractades màximes de cada període, amb la restricció que la facturació d'accés que resulta per al període 1 després de l'optimització mai sigui negativa. El terme resultant s'incrementarà en un 20% a fi de desincentivar la contractació de potències inferiors a les realment demandades.

Pdj: Potència demandada en cadascun dels quarts d'hora j del període horari p en què s'hagi sobrepassat Pcp, expressada en kW. En el cas que l'equip de mesura no disposi de capacitat de registre quartohoraria, es considerarà la mateixa potència demandada en tots els quarts d'hora.

Pcp: Potència contractada en el període horari p, expressada en kW.

i: Nombre de períodes horaris dels quals consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent.

Facturació per energia reactiva

La seva facturació serà idèntica a l'actual per a l'energia reactiva inductiva, penalitzant el 33% del consum d'energia activa i exceptuant els peatges de baixa tensió. A més, la Circular afegeix la condició que els subministro en alta tensió han de mantenir, a més, un factor de potència capacitiu superior a 0.98 en el període 6. Fet que provisionalment es va plantejar penalitzar amb 0,05 €/kVArh, però que en la resolució definitiva no serà penalitzat econòmicament de moment.

Com s’adaptaran les potències contractades?

Per a la fàcil i ràpida adaptació dels punts de subministrament a la nova legislació, s'indica l'adaptació inicial de les potències contractades actuals a les noves.

Tarifa 2.0TD: S'estableix la mateixa potència que tinguin contractada actualment per als dos nous períodes.

Tarifa 3.0TD: En el cas de passar d'una tarifa de 3 períodes a una de 6 es realitzarà la següent adaptació.

És important destacar que, una vegada entri en vigor la circular i es produeixi l'adaptació, els consumidors podran modificar dues vegades les potències contractades a fi d'adaptar-les als períodes definits en la circular sense cap cost durant el període de dotze mesos a comptar des de l'1 de juny de 2021, malgrat no haver transcorregut dotze mesos des de l'última modificació de potències sempre que els requisits tècnics ho permetin.

*Legislació associada

El detall dels canvis aquí resumits es pot trobar en la següent documentació. El cost total per al client final vindrà determinat per la suma dels peatges de distribució i transport i els càrrecs del sistema, determinats per CNMC i Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, respectivament.

CNMC

MINISTERI